Tartalomjegyzék

az általános szerződési feltételekkel egységes szerkezetben

hatályos 2019.01.15. napjától

A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: “Hpt.“) alapján a Financial Consulting Zártkörűen Működő Társaság (cégjegyzékszám: Cg. 01-10-140008; székhely: 1039 Budapest, Szamos utca 5.) mint a Hpt. szerinti független többes ügynök a tevékenységére vonatkozóan az alábbi üzletszabályzatot teszik közzé, amely az általános szerződési feltételeket is tartalmazza.

Tartalom

 1. Bevezetés és alapadatok

 2. Fogalmak, hivatkozások és rövidítések, értelmező rendelkezések

 3. Hatály, nyilvánosság és módosítás

 4. Többes Ügynök jogállása és díjazása

 5. A Többes Ügynök, az Ügyfél és a Pénzintézet felelőssége

 6. A Többes Ügynök kereskedelmi kommunikációja

 7. A Többes Ügynök szolgáltatása, a közvetítői szerződés

 8. Tájékoztatás

 9. Kapcsolattartás, együttműködés, képviseleti jog, értesítés, a kézhezvétel szabályai

 10. Adatkezelés, adatvédelem, azonosítás, panaszkezelés

 11. Titoktartás

 12. Záró és egyéb rendelkezések

I. Bevezetés és alapadatok

A Társaság az MNB-nél Többes ügynökként van nyilvántartva.

A Társaság a Hpt. 10. § (1) bekezdés bb) alpontja szerinti többes ügynöknek minősülő független közvetítő, mely ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja szerint pénzügyi szolgáltatás közvetítését végzi.

A Társaság a pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenységet végez, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Társaság a Hpt. 3. § (2) bekezdés f) pontjában és 6. § (1) bekezdés 42a. pontjában meghatározott hiteltanácsadási tevékenységet nem végez.

A Társaság kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: “MNB”) engedélyével végezheti többes ügynöki tevékenységét.

A Többes Ügynök adatai:

Cégnév: Financial Consulting Zártkörűen Működő Társaság

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-140008

Adószám: 26546674-2-41

Székhely: 1039 Budapest, Szamos utca 5.

Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank

Felügyeleti hatóság címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

Felügyeleti hatóság engedélyező határozatainak száma: H-EN-I-166/2019

Felügyeleti hatóság engedélyező határozatainak kelte:

Vezető állású személy [Hpt. 6. § (1) 122.]: Csongrádi Richárd vezérigazgató
Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó [Hpt. 288.§ (5)]: Csongrádi Richárd

II. Fogalmak, hivatkozások és rövidítések, értelmező rendelkezések

Ajánlat: A Megbízók nevében kiadott nem kötelező érvényű tájékoztató ajánlat

Adatlap és dokumentáció: A Többes Ügynök által az Ügyfél rendelkezésére bocsátott formanyomtatvány, mely tartalmazza a Megbízók által az ügylet elbírálásához szükséges adatok, dokumentumok felsorolását és ügyfélnyilatkozatokat.

Adatvédelmi szabályzat: A Többes Ügynöknek a nyomtatott formában elérhető, és a honlapján is közzétett szabályzata, amely az Ügyfelek személyes adataival kapcsolatos adatkezelési szabályokat tartalmazza.

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy;

Hitelező: olyan jogalany, aki vagy amely önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében hitelt nyújt.

Honlap vagy Weboldal: a Financial Consulting Zrt. által használt www.banknavigator.hu, www.akolcson.hu, www.hitelstart.hu valamint a www.expresszkolcson.hu weboldal.

Hitelközvetítő: olyan – a hitelezőtől eltérő – jogalany, aki önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége keretében, ellenszolgáltatás ellenében, ideértve bármilyen díjat, jutalékot vagy költséget

 1. a fogyasztónak hitelt ajánl, vagy

 2. a hitelszerződés megkötése érdekében a fogyasztónak segítséget nyújt.

Hitelszerződés: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott hitelszerződés és kölcsönszerződés, ide nem értve az olyan szerződést, amely alapján folyamatos szolgáltatásnyújtás vagy azonos termék azonos mennyiségben történő értékesítése ellenében a fogyasztó részletfizetést teljesít.

Jelzáloghitel: a fogyasztó részére ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogjogként alapított zálogjogot is – fedezete mellett nyújtott hitel vagy kölcsön;

Jogszabályok: a Pénzpiaci Többes Ügynök tevékenységére irányadó jogszabályok:

a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt),

b) a fogyasztóknak nyújtott hitelekről szóló 2009. évi CLXII. törvény (Fhtv.),

c) a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismereteire vonatkozó szabályokról szóló 462/2015 (XII.29.) Korm. rendelet,

d) 435/2016 (XII.16.) Kormányrendelet a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények, az utalványkibocsátók, a pénzügyi intézmények és a független pénzügyi szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos részletes szabályairól

e) 462/2015. (XII.29.) Kormányrendkelet a jelzáloghitel nyújtásával, közvetítésével kapcsolatos eljárásra, a hiteltanácsadásra és a foglalkoztatottak szakmai ismeretire vonatkozó szabályokról,

f) 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet a fogyasztónak nyújtott hitellel kapcsolatos egyes tájékoztatási szabályokról

g) 3/2016. (I.7.) NGM rendelet a jelzáloghitelekre vonatkozó tájékoztatás szabályairól

h) 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

i) 53/2016. (XII. 21.) NGM rendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő előzetes tájékoztatási kötelezettségeinek általános szabályairól

j) 109/2010. (IV. 9.) Kormányrendelet a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról

k) 83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről

l) 28/2014. (VII.23.) MNB rendelet a pénzügyi szervezetek panaszkezelésre vonatkozó szabályokról

Megbízók: Azon Pénzügyi intézmények, akiknek megbízásából a Többes Ügynök többes ügynöki és jelzáloghitel közvetítő többes ügynöki tevékenységként pénzügyi szolgáltatások közvetítését végzi.

Közvetítői alvállalkozó: a Többes Ügynökkel pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó, aki pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt pénzügyi intézménnyel vagy más közvetítővel nem létesíthet;

Közvetítői szerződés: Az Ügyfél és a Többes Ügynök között létrejött szerződés, mely alapján a Financial Consulting Zrt. többes ügynöki feladatokat lát el és amelynek elválaszthatatlan részét képezi jelen Üzletszabályzat

Közvetítői díj: minden olyan pénzben vagy természetben juttatott térítés, amelyet a közvetítő akár az Ügyféltől, akár a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személytől az Ügyfél és a pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy között létrejött pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapodás érvényes létrejöttéért és meghatározott esetekben annak teljesítéséért, illetve meghatározott időtartamig történő fennállásáért kap;

Pénzügyi intézmény: Az a Magyarországon bejegyzett hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás, amely jogosult pénzügyi szolgáltatás végzésére.

Közvetítő az, aki a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában (a továbbiakban: többes ügynök) végez (a továbbiakban: független közvetítő).

Pénzügyi szolgáltatás közvetítése:

a) ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek;

b) jelzáloghitel közvetítői tevékenység: az a) pontban foglalt tevékenységnek a jelzáloghitelhez kapcsolódó végzése.

Teljes hiteldíj mutató: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényben meghatározott fogalom;

Termék: A Pénzügyi intézmények azon termékei, amelyek közvetítésére az Ügynök jogosult, így különösen: lakáshitel, építési hitel, bővítési/korszerűsítési hitel, szabad felhasználású hitel, személyi kölcsön, Lakás-takarékpénztári megtakarítás, vállalati hitel, lakossági bankszámla, vállalati bankszámla, hitelkártya, bankkártya, stb.

Többes ügynök: (Financial Consulting Zrt.) aki a Hpt.-ben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi szolgáltatás közvetítését ügynöki tevékenységként több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában végzi a vonatkozó MNB engedélye szerint

Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely részére a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatást közvetít.

Ügynöki tevékenység: ügynöki tevékenység: pénzügyi intézménnyel kötött megbízási szerződés alapján pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásának, ilyen szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység, amelynek során a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállalnak, szerződést nem kötnek; Jelzáloghitel közvetítői tevékenység: a Pénzügyi szolgáltatás közvetítésében belül a többes ügynöki tevékenységnek a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése;

Üzletszabályzat: jelen dokumentum, amely a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatása vonatkozásában meghatározza az Ügynök és ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Többes Ügynök és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Többes Ügynök valamely szolgáltatást közvetít ügyfelei részére és / vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Többes Ügynök közvetítésével.

Versengő szolgáltatások:

a) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing,

b) ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet meg nem haladó leghosszabb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing, továbbá valamennyi, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete nélkül kínált hitel és pénzkölcsön, ideértve a fizetési számlához (bankszámlához) kapcsolódó hitelkeretet és a hitelkártyát is, vagy

c) betét és fizetési számla (bankszámla).

azzal, hogy nem minősül versengő szolgáltatásnak a kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön.

III. Hatály, nyilvánosság és módosítás

Az Üzletszabályzat a pénzügyi szolgáltatás közvetítése vonatkozásában meghatározza a Többes Ügynök és Ügyfelei közt létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Többes Ügynök és Ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Többes Ügynök valamely szolgáltatást közvetít Ügyfelei részére, és/vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Többes Ügynök közvetítésével

Az Üzletszabályzat személyi hatálya kiterjed a jelen Üzletszabályzatban meghatározott ügyfélre és a Társaságra mint többes ügynökre.

Az Üzletszabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Többes Ügynök által többes ügynökként végzett pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre.

Az Üzletszabályzat külön kikötés nélkül is kötelező a Felekre.

Az Üzletszabályzat magyar nyelven készült és értelmezésében a magyar nyelv szabályai az irányadók.

Az Üzletszabályzat rendelkezései, illetőleg annak módosítása azok kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Társaság az Üzletszabályzatot és annak módosításait a honlapján (www.banknavigator.hu) teszi közzé és azok a közzétételt követő naptári nap 0 órakor lép hatályba.

A Többes Ügynök az Üzletszabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja. Az Ügyfelek a Többes Ügynök módosított Üzletszabályzatának tervezetét nyomtatott formában a Többes Ügynök Ügyfelek számára nyitva álló helyiségében (1039 Budapest, Szamos utca 5.) a jelen Üzletszabályzatban meghatározott nyitvatartási időben, vagy a Többes Ügynök honlapján (www.banknavigator.hu) a hatályba lépést megelőző 30 nappal megtekinthetik.

A Többes Ügynök és az Ügyfél között a jelen Üzletszabályzat a Szolgáltatási szerződés létrejöttével válik a megállapodás részévé. A felek közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy az Ügyfél az Üzletszabályzatot elfogadja.

IV. Többes Ügynök jogállása és díjazása

A Többes Ügynök. a Hpt. 10. § (1) bb) pontja szerinti független közvetítőként többes ügynöki tevékenységet végez, amely alapján a Többes Ügynök jogosult több pénzügyi intézmény egymással versengő pénzügyi szolgáltatásait közvetíteni.

A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatás közvetítését a Hpt.-ben meghatározottak szerint kiadott MNB engedély alapján – különös tekintettel a jelzáloghitel közvetítői tevékenységre – az MNB pénzügyi felügyelete alatt végzi.

A Többes Ügynök a többes ügynöki tevékenysége során a pénzügyi intézmény megbízásából, annak kockázatára jár el. A Többes Ügynök az Ügyfél pénzét, illetve eszközét nem kezeli és a pénzügyi intézmény kockázatára önállóan kötelezettséget nem vállal, szerződést nem köt. A Többes Ügynök nem jogosult az Ügyfél nevében a Megbízóktól az Ügyfelet megillető pénz átvételére.

A Többes Ügynök tevékenysége során a Hpt-ben rögzített szabályok figyelembevételével jogosult közvetítői alvállalkozót igénybe venni.

A Többes Ügynök többes ügynökként elvégzett pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjra az Ügyféltől nem jogosult, közvetítői díjat kizárólag a megbízó Pénzügyi Intézménytől fogadhat el. E rendelkezés nem érinti a Többes Ügynök azon jogosultságát, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő Ügyfele számára más – a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel [Hpt. 69. § (3)].

A Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő szolgáltatásért ellenértéket nem számít fel.

A Többes Ügynök az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól az Ügyfélnek kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő díjazás mértéke, továbbá tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy az Ügyfél jogosult ilyen információt kérni.

A Többes Ügynök a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során az Ügyfélnek kielégítő mennyiségű, de – ha a piacon hozzáférhető – legalább három szolgáltató versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatát elemzi és igazolható módon írásban vagy más tartós adathordozón átadja. Ha a Többes Ügynök kizárólag kettő versengő szolgáltatást közvetít, akkor kettő ajánlatot elemez és ad át az Ügyfélnek.

A pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a Többes Ügynök a fogyasztó tájékoztatása alapján felméri a Fogyasztó igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek a független közvetítő által e tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják.

V. A Többes Ügynök, az Ügyfél és a Pénzintézet felelőssége

1) A Többes Ügynök felelőssége

A Többes Ügynök tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Többes Ügynök és az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által az Ügyfélnek e tevékenysége során okozott kárért a Többes Ügynök felel.

A Többes Ügynök tájékoztatása nem helyettesíti a Megbízó Pénzügyi intézmény által, legkésőbb a pénzügyi szerződéskötés előtt adandó és a mindenkor hatályos jogszabályok által aláírt tájékoztatást, amely vonatkozásában kizárólag a Megbízó Pénzügyi intézmény tartozik felelősséggel. A Többes Ügynök a jogszabályok által előírt formában és tartalommal teljesíti az Ügyfél felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét.

A Többes Ügynök mint többes ügynök felelős a téves tanácsadásért, az iratok és a nyilatkozatok késedelmes továbbításáért.

A Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítésével kapcsolatos tevékenysége során mindenkor a Hpt. többes ügynökre vonatkozó szabályai szerint jár el.

A Többes Ügynök ügynöki tevékenységéhez az MNB felé bejelentett közvetítői alvállalkozót a Hpt. rendelkezéseinek megfelelően vehet igénybe. A Többes Ügynök az általa az e tevékenységre igénybe vett, vele megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért – így az általa ilyen módon igénybe vett közvetítői alvállalkozó által okozott kárért is – felel [Hpt. 69. § (1)].

A Többes Ügynök nem felel a vis maior (elháríthatatlan okból), a jogszabályból vagy hatósági rendelkezésből, vagy a Többes Ügynök működésének harmadik személy általi megzavarásából eredő Ügyfelet ért károkért. A Többes Ügynök nem felel az olyan kárért sem, amely belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély (bejegyzés) megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következett be.

A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a közvetített ügylet kapcsán használt jogi, pénzügyi és egyéb speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket a Többes Ügynök által a részére adott felvilágosítás ellenére nem megfelelően értelmezte, értette.

A Többes Ügynök tevékenységéből eredő károk biztosítására mindenkor káreseményenként legalább 460.000,- EUR, illetve évente együttesen legalább 750.000,- EUR összegű felelősségbiztosítása rendelkezésre áll. A Többes Ügynök szakmai tevékenysége során okozott károkért a Financial Consulting Zrt. mint a Többes Ügynök felelősségbiztosítója áll helyt (kötvényszám: 95615002803048600).

A Többes Ügynök tevékenysége kizárólag az Ügyfél jelen Üzletszabályzatban foglalt tájékoztatására és a Közvetítői szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére korlátozódik, így a Többes Ügynök tevékenysége nem minősül eredménykötelesnek. A Többes Ügynök ezért nem szavatolja az Ügyfél felé a Többes Ügynök által közvetített pénzügyi szolgáltatásnak a Pénzügyi Intézmény részéről történő pozitív elbírálását, így különösen, de nem kizárólagosan az igényelt hitel (kölcsön) tényleges folyósítását sem.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi Intézménynek jogában áll az Ügyfél igényléséhez kapcsolódóan hiánypótlásként további dokumentumokat, adatokat bekérni, illetőleg az Ügyfél adott pénzügyi szolgáltatásra irányuló igényét indoklás nélkül elutasítani, amelyért a Többes Ügynököt semmilyen felelősség nem terheli.

A Többes Ügynököt nem terheli továbbá felelősség a Pénzügyi Intézmény által esetlegesen kért további adatszolgáltatás kapcsán az Ügyfél részéről történő késedelmes teljesítésért, az ebből adódóan az Ügyfelet ért károkért. Többes Ügynök nem felel továbbá a Pénzügyi Intézmény ügyintézésének időtartamáért, továbbá bármely árfolyam-különbözetből eredő károkért.

2) Az Ügyfél felelőssége

Az Ügyfél felel a Pénzügyi Intézmény részére elbírálás céljára megadott, a Pénzügyi Intézmény és az Ügyfél között megkötendő pénzügyi szolgáltatási szerződésre vonatkozó, a Pénzügyi Intézmény által megkövetelt és az ügylet elbírálásához elengedhetetlen adatlap és dokumentáció, okmányok, másolatok és egyéb nyilatkozatok teljességéért, azok tartalmának valódiságáért valamint helyességéért és időbeni rendelkezésre bocsátásáért.

A Többes Ügynök nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az előző bekezdésben felsoroltakat az Ügyfél hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vagy késedelmesen adja át, illetve közli a Pénzügyi Intézményhez történő továbbításra.

3) A Pénzintézet felelőssége

A Többes Ügynököt megbízó Pénzügyi Intézmény felel azért, hogy a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés pontosan, egyértelműen meghatározza a Többes Ügynök mint közvetítő által ellátandó feladatokat, az Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó követelményeket, továbbá azért, hogy minden, a Többes Ügynökkel kötött megbízási szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges információt a Többes Ügynök rendelkezésére bocsát.

VI. A Többes Ügynök kereskedelmi kommunikációja

A Többes Ügynök a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során köteles kerülni minden olyan megfogalmazást, amely a hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a fogyasztóban. A kereskedelmi kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a rövidítés feltüntetésével, egy tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.

Ha a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell adni a következő adatokat is:

a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),

b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,

c) a hitel teljes összege,

d) a hitel futamideje,

e) a teljes hiteldíj mutató,

f) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint

g) a Fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.

Ha a jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl – a jelen pont a)-e) és g) alpontjain túl -, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően meg kell adni a következőket is:

a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,

b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,

c) a törlesztőrészletek száma, valamint

d) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a Fogyasztó által fizetendő összeget.

A kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a tájékoztatásban is következetesen alkalmazni kell.

Ha a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása nem ismert, a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt.

A hitelközvetítő a hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek a képviseletében jár el.

VII. A Többes Ügynök szolgáltatása, a közvetítői szerződés

A Többes Ügynök közvetítői tevékenységét alvállalkozói útján is végezheti. Ennek megfelelően a Többes Ügynök közvetítői tevékenysége alatt a Többes Ügynök által végzett közvetítői tevékenység mellett a Többes Ügynök képviseletében eljáró Közvetítői alvállalkozó által végzett közvetítői tevékenységet is érteni kell.

Az Ügyfél és a Többes Ügynök közötti közvetítői szerződés célja, hogy a Többes Ügynök:

A Többes Ügynök nem szavatolja a hitelkérelem Ügyfél javára történő pozitív elbírálást, illetőleg a hitelkérelem alapján igényelt bankhitel, (bankkölcsön) tényleges nyújtását, folyósítását. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Pénzügyi intézménynek jogában áll az Ügyfél igénylését elutasítani, és ezt nem köteles megindokolni. A Többes Ügynök által közzétett reklám nem minősül nyilvános ajánlattételnek, és a benne lévő tájékoztatás nem teljes körű. A mindenkori hiteligénylést a Pénzügyi intézmény bonitás vizsgálat alá veti. Az egyes hitelek hitelbírálatát követően elfordulhat, hogy hiánypótlásként további dokumentumokat kér a Pénzügyi intézmény.

A Többes Ügynök által nyújtott pénzügyi szolgáltatás közvetítésére vonatkozó Szolgáltatási szerződés az Ügyfél és a Többes Ügynök között az alábbi cselekmények megtörténtével jön létre:

Ezek alapján a Többes Ügynök

VIII. Tájékoztatás

Pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőző általános tájékoztatási kötelezettség

A Többes Ügynök a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a fogyasztó felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges információkat annak érdekében, hogy a fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a hitelszerződés esetleges megkötése tekintetében.

A felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az ajánlott termékek legfontosabb jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.

A felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.

A felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a hitelfelvétel folyamatáról, továbbá a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a Pénzügyi Békéltető Testületnek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezésében betöltött szerepéről.

Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, a felvilágosításnak ki kell terjednie

 1. arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint

 2. az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.

A hitelszerződésekre vonatkozó ajánlatok összehasonlítása és a hitelszerződés megkötése tekintetében hozandó megalapozott fogyasztói döntés érdekében a hitelközvetítő a fenti pontokban foglalt felvilágosítás mellett, kellő időben, de azt megelőzően, hogy a fogyasztót bármilyen ajánlat vagy hitelszerződés kötné, a fogyasztót az általa megadott információk alapján szóba jöhető hiteltermék tekintetében – az Üzletszabályzat 1. melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával – papíron vagy más tartós adathordozón a következő adatokról tájékoztatja:

 1. a hitel típusáról,

 2. a hitelező nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

 3. a hitelközvetítő nevéről (cégnevéről) és levelezési címéről,

 4. a hitel teljes összegéről és lehívásának feltételeiről,

 5. a hitel futamidejéről,

 6. termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezéséről és készpénzáráról,

 7. a hitelkamatról és a hitelkamat feltételeiről, alkalmazása esetén a vonatkozó referencia-kamatlábról, kamatfelárról, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutatóról, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságáról, feltételeiről és eljárási szabályairól,

 8. a teljes hiteldíj mutatóról egy reprezentatív példával annak valamennyi feltételével,

 1. a fogyasztó által a szerződéskötéskor ismert feltételek alapján fizetendő teljes összegről,

 1. a fogyasztó által fizetendő törlesztőrészletek összegéről, a törlesztőrészletek számáról, és a törlesztés gyakoriságáról, esetlegesen a törlesztőrészleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjéről,

 2. a fizetési számlához vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékról, díjról, költségről vagy egyéb fizetési kötelezettségről, kivéve ha a fizetési számla vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fenntartása nem kötelező,

 3. a hitelhez kapcsolódó hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról – ideértve díjat, jutalékot (a továbbiakban együtt: díj) és költséget -, és módosításuk feltételeiről, adott esetben a közjegyzői díjról,

 1. a hitelhez kapcsolódó olyan szolgáltatásokról (például biztosítás), amely a hitelszerződés megkötéséhez vagy a hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges,

 2. a késedelmi kamatról vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettségről, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

 3. a fizetés elmulasztásának következményeiről,

 4. a szükséges biztosítékok meghatározásáról,

 5. az elállási jogról, illetve annak hiányáról,

 6. az előtörlesztéshez való jogról, és annak esetleges költségeiről,

 7. az Fhtv. 14. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségéről,

 8. az Fhtv. 9. § szerinti kötelezettségről, valamint

 1. a megadott adatok érvényességének esetleges időbeli korlátozásáról.

Ha a VIII. pontban g) alpontja szerinti egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira vonatkozó tájékoztatást valamennyi hitelkamat tekintetében meg kell adni.

Ha a fogyasztó a rendelkezésére bocsátott adatok alapján megjelöli az általa előnyben részesített hitel jellemzőit, a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutatóról és a fogyasztó által fizetendő teljes összegről ezek alapulvételével nyújt tájékoztatást.

Ha a hitelszerződés alapján a hitel lehívására többféle módon kerülhet sor, és ezek eltérő hitelkamatokat vagy eltérő hitelkamaton kívüli egyéb ellenszolgáltatást – ideértve díjat és költséget – jelentenek, és a hitelező az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módot vette figyelembe, a hitelközvetítő a tájékoztatás során köteles jelezni, hogy más lehívási mód magasabb teljes hiteldíj mutatót eredményezhet.

Ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben, vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, a VIII. pont szerinti tájékoztatás során a hitelközvetítő köteles egyértelműen és tömören tájékoztatni, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a felek kifejezetten erről állapodnak meg.

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén a hitelközvetítő – az Fhtv. 2. melléklete szerinti formanyomtatvány felhasználásával – az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztót:

 1. a VIII. pont a)-e) alpontjában és g), h), o), t) és v) alpontjaiban foglaltakról,

 2. a hitel felmondásának feltételeiről és módjáról,

 3. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a hitelező felszólítására kell visszafizetni arról, hogy a hitelező bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, valamint

 4. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt három hónapon belül vagy a hitelező felszólítására kell visszafizetni a szerződés megkötését követően felmerülő hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatásról – ideértve díjat és költséget -, és ezek módosításának feltételeiről.

A hitelközvetítő az VIII. pont szerint általa teljesítendő tájékoztatással egyidejűleg közölni, illetve a tájékoztató iratokon köteles feltüntetni, hogy a fogyasztó érdekében vagy valamely – egy, illetve több – hitelező képviseletében jár el.

A hitelközvetítő a fogyasztó által részére fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségről a hitelszerződés megkötését megelőzően a fogyasztót köteles tájékoztatni, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón rögzíteni.

Ha hitelező megbízásából eljáró hitelközvetítő részére a fogyasztót terheli díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség, a hitelközvetítő a teljes hiteldíj mutató számítása érdekében köteles e fizetési kötelezettség mértékéről a hitelezőt tájékoztatni.

A fogyasztó – az elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével – a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy a VIII. pontban szabályozott tájékoztatást megkapta.

Ha a hitelszerződést a felek azonosított elektronikus úton vagy elektronikus okirati formában kötik meg, akkor a VIII. pont szerinti külön aláírásra igazolásként nincs szükség. Ebben az esetben

 1. a költség és díj módosulására vonatkozó tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető,

 2. a kamatváltozásra vonatkozó tájékoztatást papíron vagy más tartós adathordozón kell teljesíteni.

A VIII. pontban meghatározott tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető azzal, hogy a hitelszerződés megkötését követően a VIII. pont szerint tájékoztatási kötelezettség papíron vagy más tartós adathordozón teljesítésre kerül.

Ha a hitelező a tájékoztatást tartalmazó formanyomtatványban foglaltaknak megfelelően a fogyasztóval szerződést kíván kötni, úgy a fogyasztó kérésére a hitelszerződés tervezetét díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a hitelszerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Tétv.) szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely a VII.7-16. pontok szerinti előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen, ha az a Tétv. 4. § (3) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelközvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a VII. pont szerint a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.

Ha a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés megkötése a fogyasztó kérése alapján a Tétv. szerinti olyan távközlő eszköz útján történik, amely a VII. pont szerinti előzetes tájékoztatást nem teszi lehetővé, így különösen, ha az a Tétv. 4. § (4) bekezdése szerint telefonon történik, a hitelközvetítő a hitelszerződés megkötését követően haladéktalanul köteles a VII. pont szerint a fogyasztóval szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségének papíron vagy más tartós adathordozón eleget tenni.

Ha a fogyasztó arról tájékoztatja a hitelközvetítőt, hogy hitelszerződés megkötése érdekében igénybe kívánja venni szolgáltatását, a fogyasztó által megadott tájékoztatás alapján – a fogyasztó igényeinek, lehetőségeinek és szükségleteinek felmérését követően – a hitelközvetítő szóbeli tájékoztatást ad

 1. az igényelhető hitel lehetséges összegéről,

 2. a kamatozás módjáról (fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött, vagy kamatperiódusokban rögzített) és a kamat módosításának lehetőségéről,

 3. a reprezentatívnak tekinthető teljes hiteldíj mutatóról,

 4. a törlesztőrészletek összegéről és a törlesztés gyakoriságáról, valamint

 5. a hitel választható futamidejéről.

A fogyasztó lehetőségeinek felmérése érdekében a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) hatálya alatt álló hitelszerződés ajánlása esetén a VII.22. pont szerinti tájékoztatást megelőzően a hitelközvetítő szóban tájékoztatást ad az MNB rendelet vonatkozó főbb követelményeiről, így különösen a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóról, a havi nettó jövedelem igazolásának módjáról, a havi adósságszolgálat számításának 2 módjáról, ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett vagy gépjármű vásárlására nyújtandó hitelnél a kitettség értékére vonatkozó előírásról.

Referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy

 1. milyen gyakran változhat a referencia-kamatláb,

 2. a kamat és ennek megfelelően a fizetendő törlesztőrészlet a kamatfelár változásának hiányában is módosulhat, amely nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak,

 3. a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

Kamatperiódusokban rögzített hitelszerződés ajánlása esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a törlesztőrészlet hitelszerződés szerinti számítása függvényében – így különösen az egyenlő összegű (annuitásos) törlesztőrészlet számítási módszere alkalmazása esetén – a kamat kamatperiódus lejártához kapcsolódó módosítása nincs egyenes arányban a törlesztőrészlet változásával.

Deviza alapú hitelszerződés esetén a szóbeli tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az árfolyamkockázatot a fogyasztó viseli, így a kamat változatlansága esetén is a törlesztőrészlet annyi százalékkal változhat (növekedhet vagy csökkenhet), amennyivel az adott deviza Fhtv. 21/B. §-a szerint meghatározott árfolyama változik.

A hitelközvetítő szóbeli tájékoztatásának arra is ki kell térnie, hogy a fogyasztónak a hitelszerződés megkötésekor felelősen kell eljárnia, felelős döntést kell hoznia. Ennek érdekében a hitelközvetítőnek fel kell hívnia a figyelmet arra, hogy

 1. a fogyasztó kizárólag alaposan áttanulmányozott és megértett hitelszerződést írjon alá,

 2. a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének romlása, így különösen a rendszeres jövedelmének csökkenése vagy más rendkívüli kiadás felmerülése nem mentesíti a hitelszerződésben foglaltak teljesítése alól,

 3. fizetési nehézség esetén a fogyasztó mielőbb tájékoztassa hitelezőjét, annak érdekében, hogy a hitelszerződés felmondásának megelőzése érdekében lehetőség legyen a közös megoldás keresésére,

 4. a lejárt tartozás esetén a szerződésben meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra,

 5. a nem szerződésszerű teljesítés esetén a hitelező a hitelszerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amellyel a teljes tartozás lejárttá és egy összegben esedékessé válik, valamint a hitelező a tartozás meg nem fizetése esetén a biztosítékok érvényesítésére jogosult,

 6. a hitelező által felmondott hitelszerződésből eredő tartozások érvényesítésének költségei is a fogyasztót terhelik, valamint – ha a biztosíték nem elegendő a tartozás rendezésére – a fogyasztó jövedelmére, más vagyontárgyára is végrehajtás foganatosítható.

A hitelközvetítő a VIII. pontban meghatározottak érdekében írásban vagy más tartós adathordozón a fogyasztó rendelkezésére bocsátja az 56/2014. (XII. 31.) NGM rendeletben foglalt 1. melléklet szerinti minta táblázatot, amely a fogyasztó által előnyben részesített hitelszerződés törlesztőrészlete változásának lehetséges hatásait mutatja be. A minta táblázatot a hitelközvetítő az alábbiak figyelembevételével tölti ki:

 1. a lakás-takarékpénztár által nyújtott hitelnél a hitel összege 1 millió forint, futamideje 60 hónap,

 2. más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 5 millió forint, a futamideje 240 hónap, 3

 3. 1 millió forintos összeghatárig nyújtott – az a) és b) pontba nem tartozó – hitelnél a hitel összege 500 ezer forint, futamideje 36 hónap,

 4. 1 millió forint feletti – az a) és b) pontba nem tartozó – hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 60 hónap,

 5. a hitel kamataként az adott hitelszerződés hitelező által alkalmazott reprezentatívnak tekinthető kamatát tünteti fel,

 6. az 1. táblázatban

 1. a 2. táblázatban az adott deviza alapú hitelszerződés reprezentatívnak tekinthető kamatából és futamidejéből indul ki,

 2. a teljes futamidő alatti fix kamatozással nyújtott hitel esetén a kamat emelkedésére vonatkozó sorok és oszlopok közül kizárólag a 0,0%-hoz rendelt sort és oszlopot tölti ki.

Ha az adott hitelt a hitelező nem nyújtja a febt meghatározott feltételekkel és a hitelező által kínált feltételek érdemben attól eltérőek, abban az esetben az említett feltételekhez legközelebbi – a hiteltípusra létező – összeget és futamidőt tünteti fel.

A Többes Ügynök az 53/2016. NGM rendeletnek megfelelően, a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan 2. sz. melléklete szerinti tartalommal a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a pénzügyi szolgáltatást igénybe venni szándékozó fogyasztó részére írásban vagy más tartós adathordozón igazolható módon egyértelmű tájékoztatást ad:

a) a cég nevéről, székhelyéről, levelezési címéről, felügyeleti hatóságának megjelöléséről,

b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,

c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért a fogyasztó felé ki áll helyt,

d) arról, hogy többes ügynökként a pénzügyi intézmény megbízásából jár el a pénzügyi intézmény vagy a pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével,

e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,

f) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,

g) többes ügynökként arról, hogy a megbízó pénzügyi intézménytől kap-e közvetítői díjat, és

ga) ha ismert, annak összegéről,

gb) ha nem ismert a tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a tényleges díj a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,

i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről, valamint

j) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítését igénybe vevő fogyasztó számára más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít-e fel.

Amennyiben a Többes Ügynök a Pénzügyi Intézménytől díjazásban részesül, a fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, hogy mennyiben tér el egymástól a fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó Pénzügyi Intézmények által fizetendő díjazás mértéke. A Többes Ügynök köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy jogosult ezen tájékoztatást kérni.

A Többes Ügynök az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó ajánlat kiküldését, illetőleg az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan adatról, körülményről és információról, mely a szerződés megkötése és teljesítése esetén lényeges lehet és amelyek alapján az Ügyfél felmérheti, hogy az igénybe venni tervezett pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel felvétele) és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e az igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének.

IX. Kapcsolattartás, együttműködés, képviseleti jog, értesítés, a kézhezvétel szabályai

A Többes Ügynök az alábbi módok bármelyikén kapcsolatot tarthat az Ügyféllel, illetve kapcsolatba kerülhet az Ügyféllel: e-mail, telefon, hirdetés, ajánlás, hivatalos internetes oldal (pl. www.banknavigator.hu). A kapcsolattartás során kezelt, Ügyféllel kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozóan a Többes Ügynök Adatvédelmi szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

A Többes Ügynök és az Ügyfél a Közvetítői szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni kötelesek. A Többes Ügynök és az Ügyfél kötelesek a Közvetítői szerződéshez kapcsolódó tényekről és körülményekről egymást késedelem nélkül tájékoztatni, felhívni egymás figyelmét az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra.

A Többes Ügynök által küldött értesítés, kérés, dokumentum attól az időponttól tekintendő kézbesítettnek, amikor a Többes Ügynök az Ügyfél részére az értesítést elküldte. Elektronikus úton, e-mailen keresztül megküldött értesítés, dokumentum elküldöttnek tekintendő, amennyiben a Többes Ügynök központi számítógéprendszere az e-mailt elküldte, illetőleg – amennyiben a fogadó rendszer alkalmas rá – a kézbesítést visszaigazolta. Ellenkező bizonyítás hiányában az elküldés központi számítógéprendszeren regisztrált időpontja, illetőleg visszaigazolás esetén a visszaigazoláson feltüntetett időpont tekinthető a kézbesítés időpontjának is, azzal, hogy munkaszüneti napon küldött e-mail a legközelebbi munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A Többes Ügynök az Ügyfelének szóló értesítéseket és okmányokat arra a címre küldi, melyet az Ügyfél megadott részére, ennek hiányában az Ügyfél által a Többes Ügynök tudomására hozott legutolsó címére (székhelyére). Az Ügyfél által hibásan közölt cím miatti téves postázásból származó károk és költségek az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a Többes Ügynök rendelkezésére egyáltalán semmilyen cím nem áll, az értesítés elmaradásából eredő felelősség nem terheli. A Többes Ügynök az Ügyfél részére szóló iratokat, értesítéseket nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Bármely levél, melyet a Többes Ügynök az Ügyfél által megadott címre küldött, kézbesítettnek tekintendő, ha a posta számára a kézbesítéshez általában szükséges idő eltelt. Szokásos postai időnek bármely belföldi küldemény feladását követő ötödik munkanap tekintendő. A feladás megtörténtének időpontjaként a feladóvevényen feltüntetett időpont tekintendő.

X. Adatkezelés, adatvédelem, azonosítás, panaszkezelés

Amennyiben az Ügyfél – hitel termékek esetén – nyilatkozatban hozzájárul, a Többes Ügynök a központi hitelinformációs rendszer (www.bisz.hu; KHR) adatbázisában való nyilvántartás felől tájékoztató információt kérdez le.

Tekintettel arra, hogy a Többes Ügynök a Hpt. 69. § (5) bekezdés alapján az Ügyféllel kötött közvetítői szerződésről és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződésről köteles nyilvántartást vezetni, ezért az Ügyfél hozzájárul, hogy a megadott adatokat a Többes Ügynök legalább három évig tárolja: közvetített szerződés feleinek nevét, a szerződéskötés idejét, tárgyát, lényeges feltételeit. Ez a kötelezettség nem érinti a számviteli bizonylat megőrzésére vonatkozó rendelkezéseket.

A Többes Ügynök adatkezelésére egyebekben a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi szabályzata irányadó a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, mely a Többes Ügynök honlapján (www.banknavigator.hu) folyamatosan elérhető.

A Többes Ügynök, mint adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A Többes Ügynök, Közvetítői Alvállalkozó az általa nyújtott szolgáltatás jellegére való tekintettel, az Ügyfél hozzájárulása alapján jogosult a személyes adatok továbbítására a vele szerződéses kapcsolatban álló Pénzügyi intézmény(ek) felé. A Pénzügyi intézmény pontos kiválasztása az Ügyfél által történik az előkalkuláció folyamata során. A Megbízók részére átadott adatok további kezelésére a Pénzügyi intézményekre vonatkozó jogszabályok irányadóak.

I. A panasz bejelentésének módjai a Társaság felé

1. Szóbeli panasz esetén:

a) személyesen:

aa) a panaszügyintézés helye (pontos cím) és a nyitvatartási idő

ab) ennek hiányában a székhely és a nyitvatartási idő

b) telefonon:

ba) telefonszám és

bb) hívásfogadási idő (nyitvatartási idő).

2. Írásbeli panasz esetén:

a) személyesen vagy más által átadott irat útján,

b) postai úton (levelezési cím megjelölése),

c) telefaxon (telefaxszám megjelölése),

d) elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím megjelölése).

3. Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a

meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

II. A panasz kivizsgálása

A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díjat a Társaság nem számolhat fel. A panaszokat a Társaság az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével vizsgálja ki.

1. Szóbeli panasz

1.1. A szóbeli – ideértve a személyesen és telefonon tett – panaszt a Társaság azonnal megvizsgálja, és

lehetőség szerint orvosolja. A Társaság a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás

sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos

bejelentkezése érdekében úgy jár el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a

panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság jegyzőkönyvet vesz fel.

1.2. A telefonos beszélgetésekről, a telefonon történő panaszkezelésről hangfelvétel készül, amelyet a Társaság 1 (egy) évig megőriz. Erről a panaszt tevőt a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatják.

1.3. A panaszt tevő kérésére a Társaság biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.

1.4. Ha a panaszt tevő a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a Társaság a panaszról és az azzal

kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel.

1.5. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Társaság a panaszt tevőnek közvetlenül adja át, míg telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt a panaszt tevőnek küldi meg az általa megadott postázási címre. Ebben az esetben a panaszra adott, indokolással ellátott választ a közlést követő 30 naptári napon küldi meg a Társaság.

1.6. Amennyiben jogszabály jegyzőkönyv készítését írja elő, a jegyzőkönyv legalább az alábbiakat

tartalmazza:

a) az ügyfél neve,

b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,

c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő

rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen

kivizsgálásra kerüljön,

e) a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve a tag pénztári azonosítója,

f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

g) amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, – telefonon közölt szóbeli panasz

kivételével – a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása,

h) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és

i) a panasszal érintett szolgáltató neve és címe.

2. Írásbeli panasz:

2.1. Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30

naptári napon belül küldi meg a Társaság a panaszt tevőnek.

III. A panasszal kapcsolatos adatkezelés szabályai

1. A Társaság a panaszkezelés során különösen a következő adatokat kérheti a panaszt tevőtől:

a) neve,

b) szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,

c) lakcíme, székhelye, levelezési címe,

d) telefonszáma,

e) értesítés módja,

f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,

g) panasz leírása, oka,

h) ügyfél igénye,

i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata,

amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,

j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és

k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

2. A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli a Társaság.

IV. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség

1. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő

eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

a) Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és

megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén):

Pénzügyi Békéltető Testület

Levélcím általános ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172.

Levélcím elszámolással, szerződésmódosulással kapcsolatos ügyekben: Pénzügyi Békéltető Testület-1539 Budapest Pf.: 670.

Ügyfélszolgálat címe: 1013. Budapest, Krisztina krt. 39.

Telefon: +36-80-203-776

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

b) Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ:

Magyar Nemzeti Bank (Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ)

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. (Krisztina Plaza)

Központi levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-80/203-776-os zöld szám

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Web: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

c) bíróság.

2. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási

határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél bírósághoz fordulhat.

3. A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 naptári napos törvényi válaszadási

határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztót a Társaság tájékoztatja arról, hogy kérelmére a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem nyomtatvány megküldését igényelheti.

V. A panasz nyilvántartása

1. A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Társaság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését,

b) a panasz benyújtásának időpontját,

c) a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak

indokát,

d) az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,

e) a panaszra adott válaszlevél postára adásának dátumát.

2. A panaszt és az arra adott választ három évig őrizi meg a Társaság és azt az MNB kérésére bemutatja.

A Társaság a fogyasztóvédelmi ügyekben fogyasztóvédelmi ügyekért felelős külön kapcsolattartó személyt nem jelöl ki.

A Társaság kijelenti, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 288. § (1) bekezdése értelmében azokat a panaszokat, melyet a Társaság magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkoznak, saját maga kezeli.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a törvényi rendelkezések alapján fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Nem minősül fogyasztónak, ezért a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak.

XI. Titoktartás

A Többes Ügynök köteles a pénzügyi szolgáltatási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott valamennyi banktitoknak minősülő adatot és információt megőrizni, illetőleg azokat kizárólag a Hpt. banktitokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően adhatja ki harmadik személynek. A Többes Ügynök a közvetítői tevékenysége során tudomására jutó banktitoknak, illetve üzleti titoknak minősülő adatokat a Hpt. VII. fejezetében foglaltak szerint köteles kezelni. A Többes Ügynök csak az Ügyfél megfelelő azonosítását követően ad tájékoztatást a közvetített szerződéssel kapcsolatos, banktitoknak minősülő információkról.

Az Ügyfél köteles a Többes Ügynökről tudomására jutott üzleti titkokat bizalmasan kezelni. Üzleti titok – minden olyan, a Többes Ügynök pénzügyi szolgáltatás közvetítői tevékenységéhez kapcsolódó – tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Többes Ügynöknek méltányolható érdeke fűződik. A Többes Ügynök felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy az üzleti titok megsértése polgári jogi, illetve büntetőjogi következményekkel járhat.

XII. Záró és egyéb rendelkezések

A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII törvény rendelkezéseit, valamint a Megbízók Üzletszabályzatait és ÁSZF-jeit, valamint az Adatvédelmi szabályzatát kell megfelelően alkalmazni.

A Felek között bármilyen felmerülő vita esetén a Felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés rendezés érdekében.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. A Többes Ügynök, mint adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.