Adatkezelési tájékoztató – Pritex Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – Pritex Kft.

 

  1. Adatkezelő

 

A Pritex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által Cg. 01-09-162096 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 1121. Budapest, Alkony u.26., adószáma: 10704200-2-43, továbbiakban Ügynök.

Az Ügynök adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén ( GDPR) , valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, valamint a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényen(Hpt.) alapszik.

 

  1. Az adatkezelés, célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, adatkezelés módja
Adatkezelés céljaadatkezelés jogalapjakezelt adatok köreadatkezelés időtartama
2.1.az Ügyfél számára pénzügyi szolgáltatás közvetítési szolgáltatás nyújtása az Üzletszabályzat szerint, ajánlatok készítésea GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja

– a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

– ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, e-mail címe, telefonszáma,

– ügyfél által önkéntesen megadott, az ügyfél igényének felméréséhez és a megfelelő ajánlat készítéséhez szükséges adatok (Pl: igénylendő hitel összege, önerő összege, eltartottak száma, jövedelemre vonatkozó adatok stb)

az Ügyfél és az Ügynök között az üzletszabályzat alapján létrejött szerződéstől számított 6 hónap
2.2.a Hpt. 69.§ (5) bekezdésében rögzített nyilvántartási és irat őrzési kötelezettség teljesítése

 

a Hpt. 69.§ (5) bekezdésben rögzített nyilvántartási és irat őrzési kötelezettségÜgyfél neve, a közvetített szerződés feleinek a neve, megkötésének ideje, tárgya, lényeges feltételei, közvetített szerződésaz Ügyfél és az Ügynök között az üzletszabályzat alapján létrejött szerződéstől számított 6 hónap
2.3.Az Ügynök jogszerű, a pénzügyi intézmény megbízói felé jogszerű polgári jogi igényének érvényesítésea GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja

az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

Ügyfél neve, a közvetített szerződés feleinek a neve, megkötésének ideje, tárgya, lényeges feltételei, közvetített szerződésa közvetített szerződés pénzügyi intézményhez történő benyújtásától számított 6 hónap
2.4.az adatok piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítésére történő felhasználása,

 

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja

– az ügyfél önkéntes hozzájárulása

Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, a közvetített szerződés tárgya és összegeaz adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 6 hónap tart

Az adatrögzítés akként történik, hogy az Ügynök Közreműködője (alkalmazott, közvetítői alvállalkozó) rögzíti az Ügynök központi elektronikus adatbázisába az adatokat, illetve a szolgáltatás nyújtásához szükséges papír alapú dokumentáción is feltünteti a szükséges adatokat. Az ügyfél személyes adataihoz az Ügynökön kívül az Ügynök azon közreműködője férhet hozzá, akinél az ügyfél a szolgáltatást igénybe veszi és aki a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységben részt vesz.

Az Ügynök az ügyfél adatait továbbítja a pénzügyi intézmény részére.

 

  1. Az Ügyfél jogai

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Ügynök által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, kérheti a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Az Ügyfél az Ügynök 1135. Budapest, Jász u.99. szám alatti levelezési címére megküldött levélben vagy a info@credithome.hu email címre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatainak további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulása volt (direkt marketing célú felhasználás, piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése).

 

  1. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Ügynököt az info@credithome.hu email címre küldött, vagy a 1135. Budapest, Jász u.99. szám alatti levelezési címre küldött levéllel.

 

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhe­lye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.